Hol

Drennan – AS 5

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,20g – 0,30g – 0,40g - 0,50g - 0,60g - 0,80g - 1,00g – Bovenantenne Diameter – 1,50mm – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Carbon

Read more...

Drennan – Margin Crystal

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,20g – 0,30g – 0,40g - 0,50g – Bovenantenne Diameter – 2,50mm – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Clear Crystal Body – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°143

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,30g – 0,40g – 0,50g – Bovenantenne Diameter – 1,60mm – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Rohacell – Onderantenne – NiTi

Read more...

Rizov – n°66

Dobber specificaties: – Gewichten: 1,00g – 1,50g - 2,00g – 3,00g - 4,00g – Bovenantenne Diameter – 1,50mm (1,00g) - 1,80mm (1,50g) - 2,00mm (2,00g - 3,00g - 4,00g) – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°71

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,30g – 0,40g – 0,60g - 0,80g – Bovenantenne Diameter – 1,80mm (0,30g - 0,40g - 0,60g) - 2,00mm (0,80g) – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°72

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,60g – 0,80g – Bovenantenne Diameter – 2.0mm – Bovenantenne materiaal – Holle plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°78

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,20g - 0,30g – 0,40g – 0,50g – Bovenantenne Diameter – 2,00mm – Bovenantenne materiaal – Holle plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°82

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,30g – 0,50g – 0,75g – Bovenantenne Diameter – 1,80mm (0,30g) - 2,00mm (0,50g - 0,75g) – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°89

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,20g – 0,30g – 0,40g - 0,50g - 0,75g – Bovenantenne Diameter – 2,00mm – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°92

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,30g – 0,40g – 0,60g - 0,80g – Bovenantenne Diameter – 1,30mm (0,30g) - 1,40mm (0,40g - 0,60g) - 1,45mm (0,80g) – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...

Rizov – n°93

Dobber specificaties: – Gewichten: 0,40g - 0,50g – 0,75g – 1,00g – Bovenantenne Diameter – 1,80mm (0,40g - 0,50g) - 2,00mm (0,75g - 1,00g) – Bovenantenne materiaal – Holle Plastic – Drijflichaam – Balsa – Onderantenne – Glasvezel

Read more...