Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities

Artikel  2 – Toepasselijkheid

Artikel  3 – De overeenkomst

Artikel  4 – Het aanbod

Artikel  5 – Herroepingsrecht

Artikel  6 – Kosten in geval van herroeping

Artikel  7 – Garantie

Artikel  8 – Aansprakelijkheid

Artikel  9 – Overmacht

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Privacy

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 1. Definities

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn             samengekomen.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7. Dag: kalenderdag.
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 3. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Buys Hengelsport BVBA via elektronische weg aanvaard.
2. Indien de consument het aanbod van Buys Hengelsport BVBA heeft aanvaard via elektronische weg, bevestigt Buys Hengelsport BVBA langs elektronische weg de ontvangst van de het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronische tot stand komt, dient Buys Hengelsport BVBA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Buys Hengelsport BVBA voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Buys Hengelsport BVBA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Buys Hengelsport BVBA is vrij om een bestelling / aanvraag van de consument te weigeren. De keuze ligt bij Buys Hengelsport BVBA en hoeft zicht niet te motiveren. Indien Buys Hengelsport BVBA een bestelling / aanvraag weigert wordt dit meteen aan de consument meegedeeld.

Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen.
• de eventuele kosten van aflevering.
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
3. Ruilen mogelijk.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Buys Hengelsport BVBA dit bedrag binnen de 30 dagen na de terugzending terugbetalen, exclusief verzendkosten. Indien het gaat over een gratis verzending worden de verzendkosten wel in rekening gebracht.

Artikel 7. Garantie

1. Buys Hengelsport BVBA staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Buys Hengelsport BVBA is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument , tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de kant van Buys Hengelsport BVBA
3. Indien Buys Hengelsport BVBA, om welke reden dan ook, de schade dient te vergoeden zal het bedrag nooit hoger zijn de het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Ondanks de constante zorg en aandacht die Buys Hengelsport BVBA aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
2. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Buys Hengelsport BVBA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
3. De consument is gehouden Buys Hengelsport BVBA te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Buys Hengelsport BVBA mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
4. Het is mogelijk dat Buys Hengelsport BVBA op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Robby Fish bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht is Buys Hengelsport BVBA niet gehouden haar verplichtingen wegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Levering en uitvoering

1. Buys Hengelsport BVBA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Buys Hengelsport BVBA zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Buys Hengelsport BVBA het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11. Privacy

1. Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Buys Hengelsport BVBA zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Buys Hengelsport BVBA gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Buys Hengelsport BVBA worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
3. Buys Hengelsport BVBA zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

Artikel 12. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Buys Hengelsport BVBA en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13. Identiteit van de ondernemer

Buys Hengelsport BVBA
Leopoldstraat 133
2280 Grobbendonk

Telefoonnummer: 014 51 18 61
E-mailadres: info@buyshengelsport.be
Bereikbaar: Maandag t.e.m. Vrijdag van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 18:00
Zaterdag van 8:30 tot 17:00

BTW-identificatienummer: BE08 7807 1912